Інформаційні картки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник  Іршавського РВ УДСНС України  у Закарпатській області
підполковник служби цивільного захисту

       І.О. Мошкола
М.П.

«_08_» «__02______» 2016 р.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги
Подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Іршавський районний відділ Управління ДСНС України у Закарпатській області
Інформація про центр надання адміністративної послуги
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення Центр надання адміністративних послуг Іршавської районної державної адміністрації
1. Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги Адреса : 90100 м. Іршава, пл. Народна, 1
2. Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги Робочий час:
Понеділок – з 8-00 до 17-00 год.
Вівторок – з 8-00 до 17-00 год.
Середа – з 8-00 до 17-00 год.
Четвер -– з 8-00 до 20-00 год.
П’ятниця – з 8-00 до17-00 год.
Субота – з 8-00 до16-00 год
Час прийому суб’єктів звернень:
Понеділок, Вівторок, Середа, П’ятниця, Субота – 08.00-15.00;
Четвер – 12.00-20.00;
Неділя – вихідний.
3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги 2-29-80,
ircnap@i.ua,
ircnap.com.ua.
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Кодекс цивільного захисту України, ст. 57., Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» затв. Президентом України 06 вересня 2005 року № 2806-ІV (із змінами),
Закон України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року № 5203-VI.
(назва, дата та номер, пункт)
5. Акти Кабінету Міністрів України Постанова КМУ від 05.06.2013р. №440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки», Розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523 -р. «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»,
Постанова КМУ від17.05. 2006 №685 «Про затвердження Порядку повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства» ( в редакції від 10.12.2012 року);
(назва, дата та номер, пункт)
6. Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)
7. Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)
Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для одержання адміністративної послуги Кодекс цивільного захисту України ст. 57. -
1.Виробничі, житлові інші будівлі та споруди, обладнання, транспортні засоби що вводяться в дію чи експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції або технічного переоснащення, а також технологічні процеси та продукція повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з пожежної безпеки.
2.Початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень, або їх частин) здійснюється суб’єктом господарювання на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі - декларація), а для суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику – також за наявності позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення.
3.Суб’єкт господарювання набуває право вчиняти дії щодо провадження господарської діяльності, передбачені частиною другою цієї статті, з дня реєстрації декларації відповідним дозвільним органом.
(фактичні підстави та умови)
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них 1.Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки – (у 2-х екземплярах).
- у разі подання декларації уповноваженою особою - належним чином оформлена довіреність.
2. Для суб`єктів господарювання з високим ступенем прийнятного ризику, разом з декларацією подається позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкту чи приміщення.
3.Оцінка протипожежного стану проводиться суб’єктом господарювання який одержав відповідну ліцензію.
Висновок за результатами оцінки протипожежного стану оформляється та надається суб’єктом господарювання, який проводив оцінку протипожежного стану.
3.1. Позитивний висновок за результатами оцінки протипожежного стану надається до початку роботи новоутворених підприємств, до початку використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості, за відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки та діє до реєстрації декларації.
4. Для об’єктів з підвищеною небезпекою, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти, подається договір страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями.
10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1. Декларація може бути подана особисто суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою, надіслана поштою рекомендованим листом, з описом вкладення.

2. У разі надсилання декларації рекомендованим листом підпис фізичної особи-підприємця засвідчується печаткою такої фізичної
особи (у разі відсутності печатки декларація підлягає нотаріальному посвідченню), а підпис керівника юридичної особи-печаткою юридичної особи.
11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги безкоштовно
У разі платності:
11.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

-
11.2. Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу -
11.3. Розрахунковий рахунок для внесення плати -
12. Строк надання адміністративної послуги Декларація реєструється дозвільним органом на безоплатній основі протягом 5 робочих днів з дня її отримання.
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги У разі подання декларації, заповненої не в повному обсязі або не відповідно до встановленої форми, наступного робочого дня після
надходження декларації орган надання адміністративної послуги письмово або посадова особа орган надання адміністративної послуги особисто звертається до суб'єкта господарювання із запитом щодо доопрацювання ним у п'ятиденний строк додаткової та/або уточненої інформації згідно із встановленою формою.
п.6 Постанови КМУ від17.05. 2006 №685 «Про затвердження Порядку повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства»)
14. Результат надання адміністративної послуги Зареєстрована декларація
15. Способи отримання відповіді (результату) Особисто суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою, надіслана поштою рекомендованим листом з описом вкладення
16. Примітка Суб'єкт господарювання несе відповідальність згідно із законом за подання дозвільному органові або державному адміністраторові недостовірної інформації про відповідність
матеріально-технічної бази вимогам законодавства - притягнення суб'єкта господарювання до адміністративної відповідальності за ст.175*2, ст. 164 та ст.223 КУпАП.
 Дія або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку встановленому законом.